Våder Vos geit når de Hanse / Godfather Fox goes to the Hansa

Sassisk Up to dit pünkt up disse blog, güng et eyd üm dee nüvere supernatuurlike weasens, dee uns düt grüwelen. Geysten, reasen, monsters, butenaerdse weasens, dämonen, düvels, en wat noch meyr. Mor vansülv geit neet elke volksvortelling allennig mor üm disse ard vrümde weasens. By volksvortellingen höären ouk såken as de fåbel. Fåbels binnen vortellingen…

Vöärloupen uut de Tyd / Omens about our Last Hour

Sassisk Vöärloupen. Et sel toch skyr weasen, as wy unse wyrd weyten kinnen döär wat of wy seen in de wearld um us hin? Et perbleam is, meynstyds doon wy neet een sood med dee vöärloupen dee vöär us loupen, en anders to låt. Of, villicht, berüsten wy uns in et onvormydelike. Kyk mor eyns…

Geyn beynen / No Legs

Sassisk Wat is et an geysten, monsters, heksen, en andre süpernatüürlike weasens, dat höär grüwelk måkt? Villicht is et dat sey beident bekind en onbekind weasen in höär kenmarkens. Neamen wy witte wyven eys ter vöärbeald. Witte wyven, ouk bekind as witte jüvvers of dame blance in Frankryk, binnen vrauwlü, mor neet somor vrauwlü. Der…