De Wikkerrod / The Dowsing Rod

My dünket kinnen de meyste lude sik doch wårüm et verhål ditmål geit. Villicht hebben de meyste lude et ouk en mål sülv uutprebeard, süms as en spel, süms villicht wat seriöser. Ik snak vansülv üm de wikkerrod: en reev, warmed eyn alderhande såken vinden kind. Et givt der twey vörms. Et givt de Y-rod,…

Irminsul

30. bloimånd 2022. En nye swarte dag in de sassiske skydnis. Wat dundermegers (ik glööv my, dat wy de nåmen altyd nog neet weyten), gån når dee olde dikke boum by Kardinge, dår wy us al en mål eyrer um skreaven hebben, en luntjen hum up. Vlam geit der gauw in, en de heyle boum…

Lygen üm Lillike Dråken / Lying about Ugly Dragons

Sassisk Twey mål torüch skreav ik üm dee grüwlike rease, Hunold. Elkeneyn was slim bang vöär hum, up eyn kearl nå dan: “Nur Egberinks Arndt aus Hardingen lachte über die alten Geschichten und meinte: “Ik bin för de Düvel nich bange en för Hunold gåh ick nicht loopen!” So war Arnd auch wieder am Puchen…

Seewyvkessturm / Mermaid Monsoon

Sassisk Dår eyn meyr en meyr volksvortellingen least, wurdet eyn såk swår düdlik: wy bünt neet allennig in de wearld. Et givt en heyle rits an weasens dee höär disse aerde med us deylen. Vansülv givt et de bisten, beident wild en tam, en oft is de grüp tüsken beident neet good up to holden….