De Drey Broders / The Three Brothers

Wy binnen med syn dreyen tohuus. Ik meyn, myn oldlüde hev drey kinders. Et givt myn oldere broor, en myn süster, dee junker is as my. Dårmed bin ik düs de middelsten. Now givt et geyn drey broders, lykas de titel vöär vandåg stelt, man doch givt et wat vorglykende tendensen, dee elkeneyn med nüstgenöten…

Sünterklås en de oger / Saint Nicholas and the Ogre

Sassisk English In disse düüstere, kolde tyden hebben lüde meyr warmte en licht nöydig. Dårüm givt et ouk souvölle festen in de tyd van slaktmånd töt de sprökkelmånd, lykas Kerst en Nyjår. Dat is in al val in Nedderland sou. Up de düütske kant givt et låter ouk noch et Beakebrennen up enkle steaden. Disse…

En Monster düt et Wåter stromen / A Monster makes the Water flow

Sassisk English Eyn van wearld höär oldste vortellingen (in al val, dår wy weyt van hebben dat e unmöynig old is), et geit mindestens 6000 jår torüch (man wårskynlik länger), is dee van sint Joris med de dråk. Okey, good, neet precys dee versioon, dee kümt uut de 11. eyw, meskeen. Wat sint Joris düt,…

Våder Vos geit når de Hanse / Godfather Fox goes to the Hansa

Sassisk Up to dit pünkt up disse blog, güng et eyd üm dee nüvere supernatuurlike weasens, dee uns düt grüwelen. Geysten, reasen, monsters, butenaerdse weasens, dämonen, düvels, en wat noch meyr. Mor vansülv geit neet elke volksvortelling allennig mor üm disse ard vrümde weasens. By volksvortellingen höären ouk såken as de fåbel. Fåbels binnen vortellingen…

Smyt Med de Byle! / Throw the Axe!

Sassisk Meyr as en jår haer gav et en blogpost van myn hand um rysen, dee höyvels in et landskop makeden. Eyrlyks, ik har my dår ouk en mål um publiceard in et tydskrivt Vertelcultuur in tydstyden haer. Mor good, in dee blogpost har ik my mor de hälvt van et geskicht daalgeaven. Dee twey…