De Wikkerrod / The Dowsing Rod

My dünket kinnen de meyste lude sik doch wårüm et verhål ditmål geit. Villicht hebben de meyste lude et ouk en mål sülv uutprebeard, süms as en spel, süms villicht wat seriöser. Ik snak vansülv üm de wikkerrod: en reev, warmed eyn alderhande såken vinden kind. Et givt der twey vörms. Et givt de Y-rod,…

Wyd Vurd mor doch Dichtby / Far Away yet so Close

Wat sol y doon med en flinke klap cinten? Ik weyt et wel. Godallemachtig, dår kün y al skyre såken med doon! Ik sol my heyle tyd gangs gån med undersök når volksvortellingen, olde språken, mytology, religioon, en ouk andre lüde dårum vortellen in skrivt en språke – oh wacht, dat düg ik my now…