Med den Düvel to Ber up / Joining the Devil in Bed

Sassisk English Byglöyv – of superstitsioon – dat hev de ander. Ney, de såken wår of wy sülv glöyv an hebben, dat is geyn byglöyv. Dat is jüüst glöyv, lykas dat van de karke, of et is glyk de wårheid, süks as dat de wearld, tja, de wearld in kommen is döär en groute knal…

De Wilde Jacht / The Wild Hunt

Sassisk “Het spoekt op de heide; daor gun in het veld,Daor heur ij de hond’n, die bleekt met geweld.A’j lustert, a’j rondkiekt; dan weet ij het wal:En troep wilde jaogers met horengeschal.De peerde, die trappelt; zie guntert en snoeft.De kerels, die jaogt, dat zie klettert en stoeft.Zie soest deur de wolken, zie riedt in de…

Jan Unvorsagen en de Eynhorn / Jan Unvorsagen and the Unicorn

Sassisk Ach, upskeppers, ik heb my der al en mål üm karmejakked. Nowdestyds geit et üm, tja, ‘gewoane’ såken, lykas how as eyn twey anvallers avweard hev, of chineesk eaten et sekenhuus inkreaged hev, dår hee gode vründen is med eyn van de restaurantholders (ja wårlik, ik denk et neet sülv uut, myn Nimweegske nåber…

De Doud is geyn Grüppe / Death is not a Limit

Sassisk En med fröyde geit wy wyder med de doud. Der bünt best een bült vortellings um de doud, dårum is et ouk een oft vöärkomend tema up disse blog. De doud is wirklik geyn beteyknisvölle grüppe, so blikt mor eys vannys. Mor grensen bünt seakers wichtig, vornåmlik dee tüsken leavenden en douden. Geysten bünt…

Vrouwlüü en höär Richtige Stea / Women and their Right Place

Sassisk Vrouwlüü bekoaren de fantasy van een sood lüü (m/v/a). Oft is afspeiglen hyrvan in folklore swår eyndimensjonål. As vrouwlüü posityv waardeard worden, dan binnen et moders of püre mågden, sünder eynige smet. As et negotyv is, dan binnen et moddwillige lüstobjekten of kwaie heksen. Ho et ouk weasen mag, vrouwlüü binnen in volksvortellingen oft…