De Wikkerrod / The Dowsing Rod

My dünket kinnen de meyste lude sik doch wårüm et verhål ditmål geit. Villicht hebben de meyste lude et ouk en mål sülv uutprebeard, süms as en spel, süms villicht wat seriöser. Ik snak vansülv üm de wikkerrod: en reev, warmed eyn alderhande såken vinden kind. Et givt der twey vörms. Et givt de Y-rod,…

Wyd Vurd mor doch Dichtby / Far Away yet so Close

Wat sol y doon med en flinke klap cinten? Ik weyt et wel. Godallemachtig, dår kün y al skyre såken med doon! Ik sol my heyle tyd gangs gån med undersök når volksvortellingen, olde språken, mytology, religioon, en ouk andre lüde dårum vortellen in skrivt en språke – oh wacht, dat düg ik my now…

De Drey Broders / The Three Brothers

Wy binnen med syn dreyen tohuus. Ik meyn, myn oldlüde hev drey kinders. Et givt myn oldere broor, en myn süster, dee junker is as my. Dårmed bin ik düs de middelsten. Now givt et geyn drey broders, lykas de titel vöär vandåg stelt, man doch givt et wat vorglykende tendensen, dee elkeneyn med nüstgenöten…

Sünterklås en de oger / Saint Nicholas and the Ogre

Sassisk English In disse düüstere, kolde tyden hebben lüde meyr warmte en licht nöydig. Dårüm givt et ouk souvölle festen in de tyd van slaktmånd töt de sprökkelmånd, lykas Kerst en Nyjår. Dat is in al val in Nedderland sou. Up de düütske kant givt et låter ouk noch et Beakebrennen up enkle steaden. Disse…

En Monster düt et Wåter stromen / A Monster makes the Water flow

Sassisk English Eyn van wearld höär oldste vortellingen (in al val, dår wy weyt van hebben dat e unmöynig old is), et geit mindestens 6000 jår torüch (man wårskynlik länger), is dee van sint Joris med de dråk. Okey, good, neet precys dee versioon, dee kümt uut de 11. eyw, meskeen. Wat sint Joris düt,…

Starke Härm de (Anti?)held / Strong Härm the (Anti?)hero

Sassisk “Starke Haarm was ‘n groote kerel, wal ‘n kop grooter as ‘n aner mensk en stark – o hie was zoo stark. Doe hie nog hen school gunk, dus er gien jong met hum vecht’n, want hie kun ze aalmaol an. Gienien kun ‘t teeg’n hum holl’n. Laoter doe kun hie zoo wark’n, dat…