Starke Härm de (Anti?)held / Strong Härm the (Anti?)hero

Sassisk “Starke Haarm was ‘n groote kerel, wal ‘n kop grooter as ‘n aner mensk en stark – o hie was zoo stark. Doe hie nog hen school gunk, dus er gien jong met hum vecht’n, want hie kun ze aalmaol an. Gienien kun ‘t teeg’n hum holl’n. Laoter doe kun hie zoo wark’n, dat…

Med den Düvel to Ber up / Joining the Devil in Bed

Sassisk English Byglöyv – of superstitsioon – dat hev de ander. Ney, de såken wår of wy sülv glöyv an hebben, dat is geyn byglöyv. Dat is jüüst glöyv, lykas dat van de karke, of et is glyk de wårheid, süks as dat de wearld, tja, de wearld in kommen is döär en groute knal…

De Wisseldålder / The Exchange Thaler

Sassisk Nowdestyds heb ik van leasen (en skryven en undersök doon en lektsionearen en sükswat) myn arbeid måked. Dat is al good, dår ik my in myn kindstyd ouk gaern leasde. Benåm fantasy en science fiction güng ik my hard up. Dow ik noch en jungkearlty was, gav et eyn bokenserien, dee swår popular was:…

De Wilde Jacht / The Wild Hunt

Sassisk “Het spoekt op de heide; daor gun in het veld,Daor heur ij de hond’n, die bleekt met geweld.A’j lustert, a’j rondkiekt; dan weet ij het wal:En troep wilde jaogers met horengeschal.De peerde, die trappelt; zie guntert en snoeft.De kerels, die jaogt, dat zie klettert en stoeft.Zie soest deur de wolken, zie riedt in de…

Jan Unvorsagen en de Eynhorn / Jan Unvorsagen and the Unicorn

Sassisk Ach, upskeppers, ik heb my der al en mål üm karmejakked. Nowdestyds geit et üm, tja, ‘gewoane’ såken, lykas how as eyn twey anvallers avweard hev, of chineesk eaten et sekenhuus inkreaged hev, dår hee gode vründen is med eyn van de restaurantholders (ja wårlik, ik denk et neet sülv uut, myn Nimweegske nåber…