De Wikkerrod / The Dowsing Rod

My dünket kinnen de meyste lude sik doch wårüm et verhål ditmål geit. Villicht hebben de meyste lude et ouk en mål sülv uutprebeard, süms as en spel, süms villicht wat seriöser. Ik snak vansülv üm de wikkerrod: en reev, warmed eyn alderhande såken vinden kind. Et givt der twey vörms. Et givt de Y-rod,…

Wyd Vurd mor doch Dichtby / Far Away yet so Close

Wat sol y doon med en flinke klap cinten? Ik weyt et wel. Godallemachtig, dår kün y al skyre såken med doon! Ik sol my heyle tyd gangs gån med undersök når volksvortellingen, olde språken, mytology, religioon, en ouk andre lüde dårum vortellen in skrivt en språke – oh wacht, dat düg ik my now…

Reakenen med Rådsels / Doing Sums with Riddles

Sassisk “Hrægl min swigað, þonne ic hrusan trede,oþþe þa wic buge, oþþe wado drefe.Hwilum mec ahebbað ofer hæleþa byhthyrste mine, ond þeos hea lyft,ond mec þonne wide wolcna strenguofer folc byreð. Frætwe mineswogað hlude ond swinsiað,torhte singað, þonne ic getenge ne beomflode ond foldan, ferende gæst.” The Exeter Book rådsel vyv (neavens Williamson) of söyven…

Sünterklås en de oger / Saint Nicholas and the Ogre

Sassisk English In disse düüstere, kolde tyden hebben lüde meyr warmte en licht nöydig. Dårüm givt et ouk souvölle festen in de tyd van slaktmånd töt de sprökkelmånd, lykas Kerst en Nyjår. Dat is in al val in Nedderland sou. Up de düütske kant givt et låter ouk noch et Beakebrennen up enkle steaden. Disse…

De Wisseldålder / The Exchange Thaler

Sassisk Nowdestyds heb ik van leasen (en skryven en undersök doon en lektsionearen en sükswat) myn arbeid måked. Dat is al good, dår ik my in myn kindstyd ouk gaern leasde. Benåm fantasy en science fiction güng ik my hard up. Dow ik noch en jungkearlty was, gav et eyn bokenserien, dee swår popular was:…